jan@dyntera.com

SCREENFERNO
DYNTERNET
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
instasvět
nástěnky
360

VSA


Copyright 2015

Visit Jan's profile on Pinterest.
 

____________________________________________________________________________________________________

Villa Pellé - malá galerie, zve na vernisáž výstavy

JAN DYNTERA
LOST CONNECTIONS

v úterý, 24. 10. 2017 v 18:30

Kurátor: Martin Dostál

Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Výstava potrvá do 11. 11. 2017, Út – Ne 13:00 – 18:00

____________________________________________________________________________________________________

O tom, že i abstraktní fotografie může být krásná

Jan Dyntera se dlouhodobě zabývá fotografií. Vnímá ji jako svrchovanou estetickou vizuální formu a současně zkoumá, jak rozšířit její výrazové možnosti.

Výsledkem jeho hledání je i aktuální soubor abstraktních, či snad lépe řečeno abstrahovaných fotografií. Tvoří jej různě veliké geometrické obrazce, zřetelně připomínající konstruktivní abstraktní malířství. Geometrie v umění je vždy příznakem hledání řádu a jeho estetickým porušováním, ať už se jedná o vzájemné proporce či o napětí mezi jednotlivými plochami a jejich barevnou skladbou. V tomto smyslu dochází u Dyntery k zajímavým výsledkům, které tento racionální svět umění obohacují o pozoruhodné efekty.
Nicméně hrátky s plošnou geometrií ve fotografickém médiu, které směle konkurují či doplňují tradiční malířství, jsou pouze jednou vrstvou umělcovy práce. Tou druhou, svým způsobem zárodečnou, je vizuální pohyb v hlubinách digitálního prostoru a jeho omezeních, ve světě mediálních chyb, tak jak jej vytváří sofistikované grafické, zobrazovací či vyhledávací systémy. Autor se zmiňuje, že jde o koncept, který je evokován zobrazovacími chybami při výpadcích datového připojení při surfování na internetu. Obraz se z původní podoby rozpixeluje, rozpadne na monochromatické plochy. Dochází tak k jisté „dekonstrukci“ obrazu na minimální částečku, kdy původní vyfotografovaný jev zcela zmizí z vizuálního zřetele. Autor pak z těchto minimalistických barevných „chyb“ konstruuje novou realitu, která může, ale zdaleka nemusí, mít vazbu na „původní“ předlohu. Dochází tak pomocí systémových počítačových chyb k podobné situaci, k jaké docházelo v analogickém vizuálním módu u abstraktního malířství při jeho vzniku počátkem desátých let minulého století.

Nejde ovšem o závod, ani o dorovnávání pozic malířského a fotografického média, ale o rozšíření možností abstraktního estetického zobrazení jako takového, a v neposlední řadě o lehké upozornění na jistou šalebnost nekonečné záplavy fotografií a stejně nekonečnou potřebu estetického uchopení reality světa kolem nás.

Even abstract photography can be beautiful

Jan Dyntera has long been involved in photography. He senses it as a sovereign aesthetic visual form and at the same time examines how to extend the expressive possibilities.

The result of the search is also the currently exhibited set of abstract, or perhaps better, gradually built abstracted photos. It is made up of various geometric shapes, clearly resembling constructivistic abstract painting. Geometry in art is always a sign of order searching and its aesthetic violation, Whether it be mutual proportions or tension between individual surfaces and their color composition. In this sense, Dyntera has made interesting achievements that enrich the rational world of art with remarkable effects.
However, games with flat geometry in photographic media, which boldly compete or complement traditional painting, are just one layer of artist work. The other, somehow originally, is the visual movement in the depths of the digital space and its limitations, in the world of media mistakes as it creates sophisticated graphic, imaging, or search systems. The author mentions that it is a concept that is evoked by displayed errors when data connection fails while surfing the Internet. The image is wrinkled from its original form, collapsing to monochromatic surfaces.
This leads to a "deconstruction" of the image into a single color information when the original layer motif completely disappears.
Then the author of these minimalist color "bugs" constructs a new reality that may or may not have a link to the "original" artwork.
This leads via system computer errors to a similar situation to what happened in analogous fashion for visual abstract painting at the beginning of the tenth years of the last century.

However, it is not a race or a comparison of the positions of the painter's and photographic media. It is about expanding the possibilities of abstract aesthetic imagery itself and about a slight warning of a certain shame of infinite flooding of photographs and the equally endless need for aesthetic grasp of the reality of the world around us.

Martin Dostál

_______________________________________________
_____________________________________
Inflace vizuální informace jednadvacátého století

V lidských dějinách dosud nenastalo tolik významných technických pokroků s globálním informačním dopadem jako v posledních letech. Digitalizace a datová exploze plně ovládla život jednadvacátého století. Spoléháme se na nové technologie, na internetové připojení, na berličku vševědoucího rádce a okamžitého kamaráda, na vox populi v každé kapse. Tím také na nekompromisní dohled boha mobilního signálu. Při chůzi, při obědě, při konverzaci, na návštěvě, při řízení, u práce… Při činnostech, na něž jsme se plně soustředili. Dříve, než započal věk "skloněný". Věk smombií.

Doba vizuální a informační inflace ukazuje, že tolik vjemů nedokážeme plnohodnotně zpracovat. Jsme přistiženi digitálním balastem v plenkách internetové gramotnosti.

Co se stane, když nám selže připojení? Zmrzneme, zhloupneme, osamíme, náš svět bude plošší, šedivější, nebo naopak barevnější? A co že to vlastně ztrácíme, spojení, víru, nebo sebe?

Jan Dyntera

____________________________________________________________________________________